Warunki korzystania z serwisu

myLionsHome.pl- zwaną dalej "LionsHome" - jest obsługiwany przez LionsHome GmbH . Poniższy Regulamin ma zastosowanie do działania LionsHome.
1. Wyszukiwanie produktu
LionsHome zapewnia użytkownikom tego portalu darmową prezentację różnorodnych produktów i umożliwia bezpłatną wyszukiwarkę produktów swoich zrzeszonych sklepów. Index produktów jest tworzony automatycznie i zespół LionsHome nie ma na niego żadnego wpływu.

LionsHome nie jest platformą sprzedającą. Informacje o produktach nie są ofertą LionsHome. LionsHome w żaden sposób nie pośredniczy w sprzedaży oferowanych produktów. Umożliwia on przekierowanie użytkownika bezpośrednio do sklepu oferującego towar. To do użytkownika należy zapoznanie się z regulaminem sklepu przed dokonaniem zakupów.

2.Informacje o produkcie
Wszystkie treści wyszukiwania są automatycznie pobierane i odświeżane. LionsHome stara się, aby wszystkie informacje były aktualne. Jednak LionsHome nie może zagwarantować ciągłego dostarczania aktualnych informacji. Ceny towarów i usług mogą się zmieniać.

LionsHome nie bierze odpowiedzialności za kolejność pojawiania się produktów na stronie.

Treść i ceny podane na portalu pochodzą od naszych sklepów zrzeszonych. LionsHome nie ma wpływu na te treści i nie kontroluje ich.

LionsHome nie bierze żadnej odpowiedzialności za stan fizyczny przedstawionych produktów. Nie istnieje żadna gwarancja, że produkty oferowane na naszej platformie są zgodne z rzeczywistością.

Roszczenia wobec LionsHome, oparte na materialnej lub niematerialnej szkodzie spowodowanej przez użycie lub niewykorzystania przedstawionych informacji lub poprzez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, o ile nie było to specjalne lub rażące zaniedbanie w imieniu LionsHome.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają obowiązującym prawom znaków towarowych oraz praw własności właściciela praw autorskich.

3. Prawo użytkowania
Informacje i oferty reklamowane na LionsHome są tylko do użytku prywatnego. (Elektroniczny) przechowywanie lub dalsze przetwarzanie tych treści jest niedozwolone. W szczególności, niedozwolone jest automatyczne przetwarzanie tych treści.

4. Odpowiedzialność
Lions Home nie gwarantuje funkcjonalności, jakości i szybkości działania serwisu.LionsHome zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny do modyfikacji systemu i wykluczenia pojedynczych użytkowników z możliwości korzystania z platformy.

Roszczenia za nadużycia wobec użytkownika są wykluczone, chyba że ustalono inaczej. Dotyczy to również roszczeń w stosunku do pracowników i legalnych reprezentantów LionsHome.

Wykluczone od roszczeń są sytuacje gdzie naruszone zostało życie lub zdrowie, wyrządzone przez warunki kontraktu. Istotne zobowiązania umowne są te, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia celu umowy. Wyłączone z wyłączenia odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność za szkody na podstawie umyślnej lub rażącego zaniedbania obowiązków przez LionsHome, ich przedstawicieli ustawowych lub pracowników. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają bez zmian.

4.1 Linki i użytkownicy
LionsHome nie ma wpływu na wygląd,jakość i treść linków i stron internetowych przedstawionych na platformie.Nie bierze też żadnej odpowiedzialności za owe linki i strony internetowe.

LionsHome nie bierze również odpowiedzialności za żadne zmiany dokonane na stronie internetowej sklepu lub producenta (np. informacje o produkcie czy cenie).

5.Ochrona prywatności
Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności.

6. Postanowienia końcowe
Niemieckie prawo jest wyłączną podstawą prawną, CISG nie ma zastosowania.
Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Jeżeli operator zmieni warunki, użytkownik ma jeden miesiąc na sprzeciw wobec następującego zawiadomienia o zmianie.
Jeśli użytkownik sprzeciwi się w odpowiednim czasie, LionsHome ma prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Należy zauważyć, że prawo do odwołania i zmiany warunków obowiązujących na początku miesiąca następującego po upływie terminu są ważne, jeżeli użytkownik nie złoży sprzeciwu w określonym terminie. We wszelkich przypadkach odchylenie od warunków użytkowania w języku angielskim, wersja angielska będzie rozstrzygającą.

Aktualizacja: 14.05.2014